هیئت مدیره
null

رحمت مشیدی

رئیس هیئت مدیره

bosaco@bosaco.ir

null

رضا ایلاتی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

ilati@bosaco.ir

null

امید خمامی زاد

عضوهیئت مدیره

khomamizad@bosaco.ir