ناوگان

مشخصات کشتی

شماره سازمان بین المللی دریانوردی : ۹۱۸۸۷۵۲

نام کشتی :  MV BOSCO GILAN

پرچم : IRAN

مالک : (BONYAD SHIPPING AGENCIES CO.(BOSACO

                                                                     ۱۹۹۹, SORMOVO SHIPYARD ,RUSSIA  : سال ومحل ساخت 

رده : ICE CLASS 1C

موسسه رده بندی : ASIA CLASS AND P&I KISH

                                                                                                                           ۴۹۵۳ RT   : ظرفیت ناخالص

۱۶۴۵ RT : ظرفیت خالص

۶۲۳۹ MTS – TPC : 20.72 MTS : وزن خالص کشتی بدون بار 

                                                                                      ۶۶۷۵ CBM BALE , 6795 CBM GRAIN  : تناژحجمی

                                                                                                              ۱۳٫۲ M IN BALLAST : درفت هوایی 

                                                                                                                                    ۱۳۹٫۸۰ M LOA : طول 

                                                                                                                          ۱۶٫۴۰ M MOULDED : عرض 

                                                                            ۴٫۶۷۷ M SSW – DISPLACEMENT 8262.74 MTS : درافت